آزمایشها

آزمایشها زیر در معتبر ترین مراکز علمی و دانشگاهی صورت گرفته است:

1-آزمایش کشش درصد ازدیاد طول و سختی بر روی پیچ ها

2-آزمایش کشش بر روی گویها

سازه فضایی

3-آزمایش فشار بر روی اسلیوها

4-آزمایش کشش بر روی المانها و آزمایش های غیر مخرب بر روی جوش هایCO2

سازه فضایی

5-آنالیز شیمیایی گویها

6-آزمایش چسبندگی.ضربه. سختی بر روی رنگ قطعات

سازه فضایی سازه فضایی سازه فضاییCategory: سازه فضایی Product #: سازه فضاییRegular price:$سازه فضاییسازه فضایی (Sale ends ) Available from: سازه فضاییCondition: Good 5! Order now!